Analyser fra: Samspil mellem virksomheder og vidensinstitutioner

REG LAB ANALYSER ANDRE ANALYSER
Skærmbillede 2019-12-02 kl. 11.09.54

Ny REG LAB-rapport: Stærke videnbroer over Øresund

REG LAB har i samarbejde med Lunds Universitet og RISE udarbejdet en rapport, der kortlægger økosystemet for viden-samarbejde i Øresundsregionen og kommer med anbefalinger til, hvordan der kan skabes mere effektive indgange for SMV’er til samarbejde med regionens videninstitutioner.

Rapporten markerer afslutningen på forprojektet Stærke Videnbroer over Øresund, som er støttet er Interreg ÔKS-programmet. REG LAB påtænker at fortsætte arbejdet med at realisere rapportens anbefalinger i samarbejde med interesserede aktører.

Læs rapporten her.

Kontakt Morten Solgaard Thomsen på morten@reglab.dk for spørgsmål eller yderligere information.

Forside_Videnbroer

Videnbroer til vækst

Videnbroer og vidensamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner er en vigtig komponent i dansk økonomi. En række analyser har vist, at virksomhedernes produktivitet og vækst øges markant, når de indgår i samarbejdsrelationer med videninstitutioner.

En stor gruppe af REG LABs medlemmer er gået sammen om den hidtil største kortlægning af best practice for regionale vidensamarbejder i Danmark. Der er fokus på at identificere og lære fra de succesfulde samarbejder, hvor forsknings- og uddannelsesinstitutionernes viden (universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, erhvervskoler, hospitaler og GTS-institutter) er blevet omsat til reel værdiskabelse, vækst og arbejdspladser i de små og mellemstore virksomheder.

Analysen viser:

  • 14 kriterier for et succesfuldt samarbejde
  • Det er ikke kun selve projektet, der er vigtig. Før- og efterfasen af samarbejdsprojektet er ligeså vigtig for at skabe effekt i virksomhederne
  • Økosystemet omkring samarbejdsprojekterne er centrale

Analysen er et samarbejde mellem REG LAB og Uddannelses- og Forskningsministeriet, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Frederiksund Erhverv, Viborg Kommune, Slagelse Kommune, Vejle Kommune, Thisted Kommune, Silkeborg Kommune, Herning Kommune samt Akademikerne og LO.

På baggrund af analysen er der udarbejdet fire publikationer:

Se rapporten her.

Se guide til her.

Se international casesamling her.

Se folder her.

Guide på engelsk

placeholder

Knowledge in cities

Denne undersøgelse identificerer klynger af amerikanske og canadiske storbyområder med lignende viden træk. Disse klynger kan bruges af analytikere og politikere med henblik på regionale benchmarking eller sammenligne de typer af programmer og infrastruktur der er til rådighed til at støtte nært beslægtede økonomiske aktiviteter.

TACTICS: Where the cluster winds are blowing in Europe

Denne nye publikation fra TACTICS projektet indeholder dels et resumé af udviklingen på brugen af klynger som et politisk redskab i i Europa. Dels indeholder den en værktøjskasse til politiske beslutningstagere og praktikere om, hvordan man bedre kan bruge klynger til at generere økonomisk udvikling.

Integration af cluster policies i fremtidige EU-programmer

Dokumentet indeholder en række centrale anbefalinger til hvordan klynger kan få en fremtrædende plads i den næste runde af EUs forsknings-, innovations- og udviklingsprogrammer. De kommende måneder vil præsentere en række vigtige muligheder for at påvirke politiske beslutningstagere og den fremtidige udformning af EU’s programmer.

8 gode råd: Tilbage på vækstsporet

Den 6. marts annoncerede regeringen en reform af det danske innovationssystem. Regeringen har igangsat en intensiv strategiproces, der skal føre frem til en samlet innovationsstrategi i efteråret. Strategien skal sikre kortere vej fra offentlige investeringer i forskning, udvikling, innovation og uddannelse til vækst og job i erhvervslivet.

Organising Clusters for Innovation

This report describes how ten European cities use cluster policies to improve innovation. It introduces “the seven gaps of innovation”

Clusters – Balancing Evolutionary and Constructive Forces

The book gives an introduction to what clusters are, what makes them so important, and how they develop both spontaneously and with the help of active policy actions.

Disentangling Clusters

An academic dissertation presenting seven studies about clusters. Topics include how to measure agglomeration, the benefits of clusters for entrepreneurs, and the effect of clusters on innovation in a region.

Håndbog om udvikling af kreative klynger

Håndbogen indeholder konkrete og praksisnære værktøjer, som kan anvendes i udviklingen af kreative klynger. Bogen henvender sig hovedsagligt til cluster managers, men virksomheder i kreativ klynge, kan også få glæde af den. Håndbogen indeholder otte nøgleområder, som man skal være særligt opmærksom på. For hvert nøgleområde følger en række anbefalinger.

Erhvervsskoler udnytter ikke innovationspotentiale

Undersøgelsen slår fast, at mange danske erhvervsskoler ikke samarbejder med virksomheder om innovation. Det er skidt, for skolerne har et stort potentiale for at hjælpe de små- og mellemstore virksomheder med den innovation, som Danmark har så hårdt brug for.

Erhvervsuddannelserne – fakta og muligheder

Erhvervsuddannelserne udgør en betydelig del af de danske ungdomsuddannelser. Godt halvdelen af hver ungdomsårgang forventes at gennemføre en erhvervsuddannelse. De i alt 109 forskellige uddannelser kvalificerer til faglærte job som for eksempel tømrer, social- og sundhedsassistent og gartner. Hvad er en erhvervsuddannelse? Hvad vil det sige, at uddannelserne er vekseluddannelser? Hvordan er en erhvervsuddannelse opbygget? Hvem tilrettelægger uddannelserne? Hvordan foregår undervisningen? Og hvilke initiativer arbejder man med lige nu for at løse nogle af de udfordringer, erhvervsuddannelsessystemet står over for.

New insights into open innovation policy in Europe

Undersøgelsen  giver ny indsigt i åben innovation og tackler begrebet som et flerdimensionalt fænomen. Undersøgelsens resultater præsenteres gennem to forskningsspørgsmål, som identificerer forskellige dimensioner af åben innovation praksis og strategier. Det første undersøger virkningerne af åben innovation praksis på virksomhedernes innovationsindsats. Det andet analyserer bestemmende faktorer for en virksomheds brug af åben innovation praksis.

Internationalisering af klynger er vejen frem

Ny rapport fra The Institute for Innovation and Technology (IIT) i Berlin slår fast, at et stærkere samarbejde mellem klynger på tværs af landegrænser, giver adgang til mere avancerede teknologier, bedre knowhow og nye markeder. Rapporten “European Clusters go International” konkluderer blandt andet, at de klynger, der har størst succes, og hvis medlemmer har størst udbytte af klyngesamarbejdet, er de klynger, der har en strategi for internationalisering. Men det er ikke nok at have gode intentioner. Strategierne skal efterleves og kommunikeres tydeligt til klyngens medlemmer for at have den tilsigtede effekt.

Øko-innovation i klynger

Rapporten ser på hvordan klyngeorganisationer bruger øko-innovation til at øge konkurrenceevne og vækst.

Klynger er forskellige – dansk sammenfatning

Den økonomiske udvikling i klynger og netværk afhænger ikke kun af geografi. De ting, der har betydning, er fx styrelse og ledelse, udbud af virksomhedsrelevante ydelser, klyngernes alder, størrelse, teknologiområde og graden af internationalisering. Et benchmarkingprojekt har analyseret 140 klynge- og netværksorganisationer og 16 klynge- og netværksprogrammer i Danmark, Tyskland, Polen, Sverige, Norge, Island, Finland, Frankrig og Grækenland. Projektet viser, at klynger er forskellige og har brug for individuel støtte for at kunne udvikle sig til klynger i verdensklasse. Dette er en af flere hovedpointer, som beskrives i den rapport, som er kommet ud af projektet.

Klynger er forskellige

Den økonomiske udvikling i klynger og netværk afhænger ikke kun af geografi. De ting, der har betydning, er fx styrelse og ledelse, udbud af virksomhedsrelevante ydelser, klyngernes alder, størrelse, teknologiområde og graden af internationalisering. Et benchmarkingprojekt har analyseret 140 klynge- og netværksorganisationer og 16 klynge- og netværksprogrammer i Danmark, Tyskland, Polen, Sverige, Norge, Island, Finland, Frankrig og Grækenland. Projektet viser, at klynger er forskellige og har brug for individuel støtte for at kunne udvikle sig til klynger i verdensklasse. Dette er en af flere hovedpointer, som beskrives i den rapport, som er kommet ud af projektet.

ORGANISING CLUSTERS FOR INNOVATION: LESSONS FROM CITY REGIONS IN EUROPE

Rapporten giver ny indsigt i klyngeinitiativer og den rolle de spiller i den regionale økonomiske udvikling. Rapporten er udarbejdet af Center for Strategi og konkurrenceevne ved Stockholm School of Economics og er resultatet af det tre-årige CLUSNET projekt, der har studeret klyngepolitik i ti europæiske byregioner. Rapporten taler om syv såkaldte innovationshuller i klynger. Og den giver et nyt perspektiv på, hvilke initiativer regionerne kan bruge til at fremme innovation og vækst i klynger.

Læs rapporten her:

Samarbejde om innovation mellem virksomheder – hvad skal der til?

Det er ikke let for en virksomhed at tage springet ud i at samarbejde med andre om innovation. Dette papir peger på tre udfordringer for virksomhederne: 1) være sikker på, at man er klar til at samarbejde med andre 2) opbygge fortrolighed mellem parterne og 3) etablere en business model, der udstikker reglerne for hvordan et gensidigt frugtbart partnerskab skal fungere. Papiret udstikker fire modeller for samarbejde og indeholder casestudier.

Uddannelse under udvikling

Udvikling af uddannelsesområdet har stor betydning for, hvordan Danmark klarer sig i den internationale konkurrence. I kataloget “Uddannelse under udvikling” beskrives 22 spændende lokale projekter, som kan inspirere til fortsat udvikling.

Danmark som produktionsland

Danmarks Vækstråd har fået udarbejdet en analyse af Danmark som produktionsland. Analysen kortlægger vilkårene for at drive produktionsvirksomhed i Danmark. I analysen er der endvidere fokus på bl.a. sammenhængen mellem udflytning af produktionsjob og job inden for forskning og udvikling mv. Rapporten blev præsenteret på Folkemødet på Bornholm den 16. juni.

Clusters are Individuals

Creating Economic Growth through Cluster Policies for Cluster Management Excellence.

Conducted from October 2010 to July 2011 the project pays particular attention on the characteristics of cluster management organizations and their effects on cluster development. More than 140 cluster management organizations from eight countries were benchmarked to base the analysis on a comprehensive comparative portfolio. 16 cluster programs from nine countries supporting most of the analyzed cluster organisations were analyzed to facilitate a better understanding of successful strategies and mutual learning between the program owners and to develop recommendations for a perfect cluster program.

Creative clusters and innovation report, NESTA 2010

I denne nye rapport søger NESTA dels at afdække de kreative klynger i UK dels at finde frem til hvilken rolle kreative klynger spiller i forhold til vækst I andre dele af økonomien – regionalt og nationalt. “The significance of these spillovers has only recently begun to be examined rigorously. And we know next to nothing about their geographical dimensions”. Rapporten indeholder  anbefalinger til policymakers når det gælder om at maksimere gevinsterne fra creative klynger.

Internationalisering af klynger: Er der en formel?

18 danske klynger mødtes med den australske klyngeekspert Rodin Genoff for at hente inspiration til, hvordan klynger kan udvikle deres internationale arbejde: Er der en formel for klyngers internationalisering? Hvad er andre klyngers erfaringer? Og hvordan kan danske klynger styrke deres internationalisering?

Clusters and Exports

Rodin Genoff har udgivet et paper om klyngers internationalisering

Copenhagen Cluster Declaration

455 klyngeledere og policymakers fra 27 europæiske lande var i maj samlet til klyngekonference i København. Mange af drøftelserne på konferencen handlede om resultaterne fra en storstilet benchmarkøvelse udført inden for “the NGP Cluster Excellence Project” . Projektet har benchmarket 18 klyngeprogrammer og 143 cluster managements fra 10 lande. Konferencen ledte bl.a. til The Copenhagen Cluster Declaration, som sætter fokus på, at cluster management er helt centralt for klyngeudvikling.

Internationalisering af klynger

Få input til, hvad der kendetegner din klynge, og hvordan den kan internationaliseres i et inspirerende papir udarbejdet af den australske klyngeekspert Rodin Genoff.

Innovationsnetværk skaber vækst

Virksomheder, der deltager i innovationsnetværk, er mere innovative og tjener flere penge end andre, viser ny rapport fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, “The impact of Cluster Policy in Denmark”. Innovationsnetværk, hvor virksomheder og videninstitutioner udvikler nye ideer inden for et fagligt område, styrker innovationen i dansk erhvervsliv. Rapporten sammenligner virksomheder, der deltager i et innovationsnetværk, med en lignende gruppe virksomheder, som står uden for. Rapporten konkluderer, at sandsynligheden for at udvikle nye produkter eller serviceydelser er fire gange højere for virksomheder i innovationsnetværk end for andre virksomheder.

Copenhagen Cleantech Cluster analyserer klyngeorganisationer

Copenhagen Cleantech Cluster står bag en ny rapport om god praksis i klyngeorganisationer. I rapporten beskrives 6 klynger i Nordamerika og Europa og er udarbejdet som et led i en intern organisations- og strategiudviklingsproces. Analysen skaber et videngrundlag om best practice inden for cluster management ved at se nærmere på andre klyngeorganisationers setup, ageren og værdiskabelse. Rapporten er blandt andet stærkt inspireret af pointer og metodik fra REG LABs “Policyguide til klyngeudvikling.”

Cluster Management Excellence

KompetenznetzeDeutschland, der er den tyske pendant til det danske Netmatch, har netop udgivet en publikation “Cluster Management Excellence”, der bl.a. ser på innovationsnetværk og services.

REG LAB fokusanalyse om ”Erhvervsskolerne som kraftcentre for innovation og kompetenceudvikling”

Erhvervsskolerne har lang tradition for tæt samarbejde med virksomheder særligt omkring praktik og livslang læring. Desværre har de en beskeden rolle i mange centrale erhvervs- og innovationspolitiske satsninger. Det kan skyldes, at vi ved for lidt om, hvordan erhvervsskolerne samarbejder med virksomheder.

Uddanelsesinstitutionernes samspil med erhvervslivet – fra uddannelsesudbydere til udviklingspartnere

Fokusanalysen handler om samspillet mellem CVUer, erhvervsskoler, AMU-centre og erhvervslivet. Den viser, at samspillet er i rivende udvikling. Mange steder i landet spiller uddannelsesinstitutionerne en stor rolle for den lokale og regionale innovationskraft. Der samarbejdes om teknologi, produktudvikling, praksisnær kompetenceudvikling, iværksætteri mm. Rapporten viser også, at samspillet er i en eksperimenterende fase hvor institutionerne kan lære meget af hinanden, og at der er behov for nye politiske initiativer – både nationalt og regionalt. Analysen er det første forsøg i Danmark på at give et fælles billede af, hvordan uddannelsesinstitutioner kan bidrage til regionaludvikling. Læs rapporten..

Universiteter som regionale vækstmotorer

Fokusanalysen handler om hvilken rolle de tolv universiteter i Danmark spiller for den regionale innovation og konkurrencekraft, og hvordan denne rolle kan styrkes i fremtiden. Rapporten dokumenterer – på baggrund af danske og udenlandske succeshistorier – hvad der skal til for at udvikle en regional vækstmotor, der kører i femte gear. Samtidig specificerer rapporten, hvad hhv. universiteter, regioner og staten kan gøre for at styrke rammerne for universitets-erhvervs samarbejde. Læs mere..