Analyser fra: Erhvervsservice og regional udvikling

REG LAB ANALYSER ANDRE ANALYSER
Skærmbillede 2018-06-04 kl. 10.47.33

Succesfuld digital transformation af SMV’er

Kun cirka 20 procent af de mindre virksomheder har digitaliseret deres virksomhed. Så hvordan understøtter vi, at den store underskov af analog SMV’er i stigende grad påbegynder og fortsætter en digital rejse. Og hvilke kompetencer og ledelsesudfordringer indebærer det?

Det er omdrejningspunktet for REG LABs fokusanalyse om succesfuld digital transformation af SMV’er. Herudover har REG LAB også undersøgt fem internationale tiltag, der har som målsætning at understøtte virksomheders digitalisering. Af centrale pointer fra fokusanalysen kan bl.a. nævnes:

– SMV’ers digitalisering kan opdeles i fem niveauer

– De første trin er relativ nemme at gå opad – både i indhold og kompetencer

– De to sidste trin er til gengæld markant vanskeligere

– Når virksomheden først er startet en digital rejse stopper den sjældent

– Kerneprocesserne kickstarter den videre digitale transformation

– Digitalisering er i høj grad en forandringsproces og ledelse skal betragte det som sådan.

Publikationer:

– Delrapport 1: Succesfuld digital transformation af SMV’erDelrapport 1 omhandler centrale nøglefaktorer og drivere for SMV’ers succesfulde digital transformation samt hvilke trin der er i virksomhedernes digitale modenhedstrappe.

– Delrapport 2: Digitalisering og kompetencer. Delrapport 2 har fokus på SMV’ernes kompetencebehov på ledelses- og medarbejderniveau, når de gennemgår en digital transformation, og deres strategier for at sikre de rette kompetencer.

– Inspirationskatalog til digital transformation af danske SMV’er. Inspirationskatalog rummer anbefalinger til hvordan offentlige aktører kan understøtte det digitale vækstpotentiale i danske SMV’er samt fem internationale policy-initiativer som vi kan hente inspiration fra.

CasesamlingSMV-casekatalog med dybdegående beskrivelser af 17 forskellige SMV’ers succesfulde digitale rejse og hvordan de har overvundet udfordringerne undervejs.

Folder, der giver et overblik over analysens centrale pointer og anbefalinger.

– Artikel omhandlende hovedpointer fra analysen.

– Artikel fra årskonferencen 2018.

Se REG LABs video fra årkonferencen her.

For yderlige spørgsmål kontakt: Morten Solgaard Thomsen (morten@reglab.dk, tlf: 40 24 48 52)

Fælles udspil: Flere unge skal gennemføre en erhvervsuddannelse

Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler udarbejdet et fælles udspil med det formål at synliggøre de områder, hvor vores samarbejde intensiveres i den kommende tid. Hensigten er at øge søgningen til erhvervsuddannelserne og få flere til at gennemføre ved at styrke den samlede kvalitet på erhvervsuddannelserne.

Northern Lights: The Nordic Cities of Opportunity

Analysen giver et billede af de nordiske hovedstaders sociale og økonomiske – baseret på det “Global Cities of Opportunity” indikatorer til vurdering af byernes konkurrencemæssige fordele både regionalt og globalt.

The Bay Area Innovation System

I mere end 50 år har San Fransisco Bay Area været et af de førende centre for videnskab og innovation, og en global markedsplads for udveksling af ideer. Rapporten kigger nærmere på “The Bay Area Model of Innovation-Driven Economic Competitiveness”.

Hvordan har den danske strukturfondsindsats bidraget til at skabe vækst?

LB Analyse har været i kontakt med flere end 100 projekter i den igangværende strukturfondsperiode og har dermed fået et indgående kendskab til, hvordan projekterne på forskellige måder bidrager til at skabe vækst.

vaekstkultur

Vækstkulturens DNA – regionale kulturtræk som vækstdriver – pixiudgave

Kulturers betydning for væksten. Gennem et omfattende datamateriale om folks holdninger, vaner, handlemønstre og socioøkonomiske fakta er det lykkedes at identificere seks vækstkulturer, som på forskellig vis påvirker væksten i virksomhederne. Læs den korte version af rapportens konklusioner.

dna-virketrang

Vækstkultuens DNA – Baggrundsraport – Virketrang i Danmark – På jagt efter danske vækstkulturer

Vækstkultur kan være med til at forklare, at nogle områder i Danmark har en højere vækst end andre. Analysen lægger op til, at vi både lokalt, regionalt og nationalt tilrettelægger vores vækstinitiativer, så de medtænker kultur som en vækstdriver på linje med andre vækstdrivere.

dna-paa-sporet

Vækstkulturens DNA – Baggrundsrapport – På sporet af vækstkulturen – Rammesætnng, international inspiration, værktøjer og cases

Nøglen til økonomisk vækst ligger ikke blot i infrastruktur, særlige skatteregler og øvrige rammebetingelser. Ny vækst skabes af innovative virksomheder og entreprenante personer – nogle gange på trods af rammebetingelserne. Offentlige myndigheder kan styrke den lokale vækstkultur ved at identificere, støtte og indgå som aktive medspillere.

 

Flere udenlandske videnarbejdere til hovedstadsregionen

Med deres specialiserede kompetencer er de udenlandske videnarbejdere i særlig grad med til at skabe produktivitet, arbejdspladser og vækst i Danmark generelt – og i Hovedstadsregionen i særdeleshed. Men denne analyse viser vi, at der er basis for, at Hovedstadsregionen kan tiltrække en del flere udenlandske videnarbejdere, end den gør i dag.

Flere udenlandske videnarbejdere til hovedstadsregionen folder

Hovedstadsregionen har et væsentligt uudnyttet potentiale for at kunne løfte andelen af udenlandske videnarbejdere med 5-10 pct. Det viser en ny analyse fra REG LAB.

Spredning af vækst fra Region Hovedstaden

Copenhagen Economics har ved hjælp af en økonometrisk model beregnet, hvordan økonomisk vækst i Region Hovedstaden spreder sig til kommuner i resten af Danmark og Skåne.

Danmark halter bagud i international talentkamp

Europæiske storbyer som Stockholm, Dublin og Stuttgart er langt bedre end København til at tiltrække udenlandske videnarbejdere. Disse byer har erkendt, at højtuddannet udenlandsk arbejdskraft er en flygtig størrelse, der flytter efter karrieremuligheder her og nu. For nylig satte Dansk Folkeparti igen fokus på, at udlændinge koster Danmark dyrt, men politikernes bekymring burde snarere gælde, at Danmark er langt bagud i kampen om at sikre sig en større sin andel af den globale talentpulje. Og skal vi vinde terræn, må vi gøre op med “integrationstænkningen”, der sigter på at forvandle alle nytilkomne til danskere.

Agenda Y – Yderområdernes Potentialer

Gennem artikler af personer med viden, erfaring og mening om yderområder samt en række cases og en omfattende spørgeskemaundersøgelse stiller Agenda Y skarpt på de uudnyttede stedbundne potentialer i de danske yderområder.

Reviews of Vocational Education and Training: A Skills beyond School Review of Denmark

Denne rapport er udarbejdet til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte som et input til OECDs “Review of Postsecondary Vocational Education and Training, Skills beyond School”.

Dansk forskningspolitik i et vadested

DEAs forskningsudspil har især fokus på, hvordan vi kan forbedre rammevilkårene for private forskningsinvesteringer, og hvordan vi får en mere globalt orienteret forskningspolitik. Den overordnede ambition er, at Danmark bliver Europas førende forskningsnation i 2020.

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT

Danmark får i stigende grad behov for at rekruttere højtuddannet arbejdskraft fra udlandet. Denne rapport undersøger, hvordan en række lande rekrutterer og fastholder højtuddannet arbejdskraft fra tredjelande, og opstiller et idékatalog over best practice på området. I forhold til rekruttering viser undersøgelsen bl.a., at det kan være hensigtsmæssigt for det enkelte land at anvende en kombination af efterspørgsels- og udbudsstyrede rekrutteringsstrategier. I forhold til fastholdelse er det bl.a. vigtigt, at der udbydes sprogkurser, og at der tages hånd om medfølgende ægtefæller og børn. Rapporten er baseret på et litteraturstudie og interview i de fem lande, og den finansieret af den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats under Beskæftigelsesministeriet.

Danskerne er vilde med yderområderne

Ny undersøgelse viser at der i danskernes drømme ligger et kæmpe uudnyttet potentiale for at udvikle bosætning og turisme i yderområderne. Omkring 836.000 danskere drømmer om at flytte til eller købe et sommerhus i et yderområde. Det er næsten lige så mange, som der bor, arbejder eller har sommerhus der i dag. Virkeligheden er, at kun 3% af respondenterne er flyttet til yderområderne inden for de sidste 5 år, mens 6% er flyttet fra yderområderne i samme periode. Det svarer til cirka 105.000 tilflyttere over for knap 210.000 fraflyttere.

Streets Ahead: what makes a city innovative?

Forskningsrapporten understreger at byer uden for London og det sydøstlige England er i fare for at blive efterladt af det økonomiske opsving, hvis ikke den engelske regering vedtager en mindre centraliseret vækst-og innovationspolitik. Rapporten kalder på øget finansiering og autonomi til Local Enterprise partnerskaber (LEPs). Rapporten fremfører at innovationspolitik en skal være i stand til at skræddersy politik til at passe deres byernes unikke udfordringer.

OECD REGIONAL OUTLOOK

Denne publikation fremhæver den centrale rolle, som regioner og regionale politikker har i at skabe et økonomisk opsving og realisere innovationspotentialerne. Rapporten præsenterer oversigter over OECDs arbejde inden for regional udvikling og regionalpolitik og den indeholder en debat om potentialer i forskellige tilgange til regionalpolitik.

Vækst, kreativitet og innovation i Norden

Med “Vækst, kreativitet og innovation i Norden” præsenterer KreaNord 18 businesscases fra de fem nordiske lande der alle demonstrerer, hvordan nordiske kreative virksomheder – trods krise – viser imponerende vækstrater og samtidig smitter det øvrige erhvervsliv med kreativitet og innovation.

Sådan klarer de svenske regioner sig på innovation

Det svenske REG LAB har har udviklet en model til vurdering af den regionale kapacitet for økonomisk fornyelse. Indekset ser dels på regionernes grundlæggende forudsætninger for innovation. Dels på de to dimensioner: markedsformåen og fornyelsesformåen.

The Innovation Union Scoreboard 2011

Scoreboard 1 201omfatter innovationsindikatorer og trendanalyser for EU27 samt enkelte andre lande. Scoreboard 2011 inddrager tre hovedtyper af indikatorer og otte innovationdimensioner – i alt medtages 25 forskellige indikatorer. Danmark ligger i den absolutte top.

Hvordan understøtter vi bedst lokal grøn vækst?

OECD rapporten fremfører, at overgangen til en grøn økonomi ikke nødvendigvis vil betyde tab af arbejdspladser. Dog er der nogle barrierer, der skal identificeres og overkommes for at sikre en smidig overgang. Behovet for at tilpasse de lokale og nationale strategier over til grøn vækst, opbygge stærke partnerskaber, identificere overførbare færdigheder, og målrette opkvalificeringsprogrammer, er nogle af anbefalinger i rapporten. Anbefalingerne understøttes af modeller for god praksis identificeret over hele kloden.

Regional Vækstredegørelse 2011 Hovedrapport

Den regionale vækstredegørelse er en analyse af den økonomiske udvikling og de bagvedliggende vækstbetingelser i Region Nordjylland, der i dette års udgave også sammenlignes med internationale tendenser.

Regional Vækstredegørelse 2011 Appendiks

Den regionale vækstredegørelse er en analyse af den økonomiske udvikling og de bagvedliggende vækstbetingelser i Region Nordjylland, der i dette års udgave også sammenlignes med internationale tendenser.

Regional Konkurrenceevneredegørelse 2011

Redegørelsen indeholder nøgletal om den regional-økonomiske udvikling i Danmark. Den største udfordring i samtlige regioner er fortsat at få styrket væksten i produktiviteten, som i en årrække har været betydeligt svagere end i udlandet. Redegørelsen har særlig fokus på de områder, hvor de regionale vækstfora kan bidrage til at styrke rammevilkår og præstationer. Det gælder især uddannelse, innovation og iværksætteri.

Vilkår for iværksættere i Danmark

Iværksætterindeks 2011 er en systematisk kortlægning og evaluering af iværksætterområdet i Danmark. Iværksætterindekset bygger på data for en række OECD-lande og identificerer Danmarks styrker og svagheder som iværksætterland. Desuden giver indekset mulighed for løbende at følge med i, hvordan de danske rammebetingelser for opstart og vækst samt virksomhedernes præstationer udvikler sig. Iværksætterindekset 2011 er det ottende i rækken.

Vækst via oplevelser

Rapporten, som Erhvervs- og Byggestyrelsen og Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi har udarbejdet i fællesskab, giver et opdateret billede af den danske oplevelsesøkonomi. Oplevelseserhvervene i Danmark står for knapt 12 pct. af værdiskabelsen i dansk erhvervsliv. Det svarer til en årlig værditilvækst på 108 mia. kr. Det er højere end fx landbrugets og byggeriets værditilvækst. Desuden arbejder en meget stor del af danske virksomheder, 91 pct., med oplevelser som en del af forretningen for at skabe værdi for kunder og medarbejdere.

Ny viden til mindre virksomheder

En ekspertgruppe kommer med forslag til, hvordan flere små og mellemstore virksomheder i højere grad kan drage nytte af ny viden. Der foreslås en indsats på syv områder: 1) Strategier og handlingsplaner skal styrke samspillet på videnmarkedet, 2) Øget effektivitet i videnspredningen, 3) Ny viden og innovation via offentlige indkøb, 4) Intelligent offentlig regulering skaber innovation, 5) Faglærte skal opsøge og anvende ny viden, 6) B2B videnkupon og 7) Innovationstjek for byggeri, handel og service

Erhvervslivets forskning, udvikling og innovation i Danmark 2011

Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling udgjorde i 2009 34,7 mia. kr. Det viser analysen ‘Erhvervslivets forskning, udvikling og innovation i Danmark 2011’. En prognose fra Videnskabsministeriet viser, at investeringerne trods krise vokser til mellem 38,6 mia. kr. og 41,5 mia. kr. i 2011 – svarende til mellem 2,15 pct. og 2,31 pct. af BNP. Virksomheder, der har valgt en forholdsvis offensiv krisestrategi, klarer sig bedre på vækst og indtjening end andre virksomheder.

Fremtidens kompetencer

Tre ud af fire virksomheder er klar over, at de i de kommende tre år skal skaffe nye kompetencer for at kunne udføre deres opgaver. Det viser en undersøgelse, som Region Midtjylland har foretaget. Oprustningen kan ske ved at erstatte gamle medarbejdere med nye eller – hvad der ofte bedre betaler sig – via efteruddannelse.

En ny model for innovationspolitik

Dette paper foreslår en ny model for innovationspolitik I UK og andre steder. Papiret argumenterer for, at innovationspolitik ikke bør være en forlængelse af planlægningspolitik, men have en helt anden tilgang, som tager udgangspunkt i den radikale usikkerhed, som knytter sig til innovation.”This new approach to innovation policy will require the development of different government capabilities. In particular, it will require it to have stronger business networks, of specialists that have direct experience of business, deeper research and evaluation skills and connections to the academic sector, and a culture more oriented towards learning”.

Innovation monitor

Innovation Monitor baserer sig på en ny metode til at kortlægge trends, udfordringer og behov i større byregionernes innovationsindsats. Rapporten benchmarker erhvervslivets præstationer inden for innovation, menneskelige ressourcer og iværksætteri i 10 større danske byregioner.

10 DEBATPUNKTER OM ERHVERVSUDVIKLING I YDEROMRÅDER

Udkantsdanmark kom for alvor på mediernes dagsorden i 2010. Mediernes og politikernes fokus på temaet medførte en række analyser og initiativer. Men hvad står vi tilbage med nu? De brede medier skabte en række karikerede billeder af udkantsdanmark og spørgsmålet er, om debatten har gjort mere skade end gavn.

Iværksættere kæmper med offentligt bureaukrati, Væksthus Hovedstaden januar 2011

En undersøgelse fra Væksthus Hovedstadsregionen viser, at 86 procent af landets små virksomheder handler med kommunale kunder. Alligevel oplever over halvdelen problemer med salg til den offentlige sektor. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra blandt andet Væksthuset, Dansk Industri, Dansk Erhverv og Frederiksberg Kommune foreslår en række ændringer, der kan lette salget til det offentlige.

Fremtidens erhvervsservice og erhvervspolitik

IRIS Group har for KL og Erhvervs- og Byggestyrelsen udarbejdet en analyse af fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice. Analysen giver viden om og inspiration til, hvordan kommunerne kan føre en aktiv, effektfuld og sammenhængende erhvervspolitik. Analysen redegør for, hvad erhvervspolitik og erhvervsservice er, kortlægger de konkrete ydelser i den lokale erhvervsservice og kommer med eksempler på god praksis fra en række kommuner. Analysen stiller også skarpt på samarbejdet mellem den lokale erhvervsservice og Væksthusene.

Erhvervsskolerne som partnere for innovation og virksomhedsudvikling: Nye roller og muligheder for erhvervsskolerne

Erhvervsskolerne kan spille en langt større rolle, når det gælder om at højne virksomhedernes innovation, øge iværksætteri og styrke produktivitetsudviklingen i samfundet. Det er hovedkonklusionen i den nyeste fokusanalyse fra REG LAB.

REG LAB fokusanalyse: Vækstens anatomi

Kommunerne med mellemstore byer spiller en vigtig rolle for vækst og erhvervsudvikling i Danmark. Knap en tredjedel af Danmarks befolkning bor i en af de 25 mellemstore byer med 20-60.000 indbyggere, og meget tyder på, at disse byer har en central rolle i forhold til at knytte erhverv, uddannelse, iværksætteri sammen — et væsentligt redskab til at skabe fremtidens vækst.

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskolerne befinder sig i en brydningstid. De arbejder på den ene side hårdt for at tilpasse uddannelserne til samfundsudviklingen og for at leve op til nye uddannelsespolitiske mål. Erhvervsskolerne befinder sig i en brydningstid. De arbejder på den ene side hårdt for at tilpasse uddannelserne til samfundsudviklingen og for at leve op til nye uddannelsespolitiske mål.

De mellemstore byer vokser mest

“Væksten trækkes mod de store byer.” Sådan lyder det ofte når snakken går om vækstlokomotiver og det skæve danmarkskort. Men nye tal indikerer, at det faktisk er de mellemstore byer som vokser mest: I de seneste 10 år er de 25 mellemstore byer mellem 20 og 60.000 indbyggere vokset med i alt 73.000 indbyggere, hvilket er to procent hurtigere end landsgennemsnittet.

Ny fokusanalyse: Erhvervsudvikling i danske landdistrikter

REG LABs seneste fokusanalyse vender blikket mod de danske landdistrikter og yderområder, for at sætte fokus på, hvordan der kan skabes erhvervsmæssig vækst i de mere tyndtbefolkede egne i Danmark. Dette er i disse år særlig interessant, da udviklingen har været præget af stigende væksttendenser ved de større bycentre.

De mellemstore byer kan redde udkantsdanmark

Mens debatten om udkantsdanmark kører i højeste gear, sidder en styregruppe, bestående af REG LAB medlemmer, med en vigtig brik til forståelsen af, hvad der kan være med til at skabe vækst i udkantsområderne.

Casesamling I til fremtidens erhvervsservice

Læs casesamlingen, hvor der gås i dybden med “God praksis i danske og udenlandske regioner”

Casesamling II til “Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik”

Læs mere om “Benchmarking af kommunernes iværksætterpræstationer”

Erhvervsudvikling der virker – statistisk kortlægning og spørgeskemaundersøgelse

Fokusanalysen sætter skarpt på erhvervsmæssige vækstbetingelser og -muligheder udenfor de store danske byer. Hvad skal der til for at skabe vækst i landdistrikter og yderområder? Hvilke initiativer virker? Og kan vi hente erfaring fra udenlandske cases. Læs mere om den statiske kortlægning og spørgeskemaundersøgelse her.

Erhvervsudvikling der virker – nationale og internationale cases

Fokusanalysen sætter skarpt på erhvervsmæssige vækstbetingelser og -muligheder udenfor de store danske byer. Hvad skal der til for at skabe vækst i landdistrikter og yderområder? Hvilke initiativer virker? Og kan vi hente erfaring fra udenlandske cases. Læs mere om de danske og internationale cases her.

Erhvervsudvikling der virker – inspirationskatalog

Fokusanalysen sætter skarpt på erhvervsmæssige vækstbetingelser og -muligheder udenfor de store danske byer. Hvad skal der til for at skabe vækst i landdistrikter og yderområder? Hvilke initiativer virker? Og kan vi hente erfaring fra udenlandske cases? Læs inspirationskataloget her.

Erhvervsudvikling der virker – i yderområder og landdistrikter

Nu er REG LABs seneste fokusanalyse klar: “Erhvervsudvikling der virker – i yderområder og landdistrikter.” Analysen søger at finde svar på, hvordan der kan skabes vækst og erhvervsudvikling i de mere tyndtbefolkede egne i Danmark. Flere spændende danske og internationale cases har inspireret til, hvordan det kan lykkes mod alle odds.

I analysen bliver du bl.a. klogere på, hvad der skal til for at rage op i landskabet, hvordan der kan arbejdes med styrkepositioner, og hvordan udfordringer kan vendes til styrker.

Læs selve analyserne på REG LABs hjemmeside under temaet “Regional Udvikling”.

Hvordan skaber vi velfungerende partnerskaber i den regionale erhvervsudvikling?

REG LAB har talt med 3 aktører på den erhvervspolitiske scene om, hvordan de henter inspiration i analysen “God praksis i organisering af regional-erhvervsudvikling – inspiration fra tre udenlandske regioner. Læs mere..

Traditionelle erhverv i videnøkonomien

REG LABs fokusanalyse fra 2006 giver en systematisk kortlægning af to danske og tre udenlandske succesregioner, hvor det er lykkedes at skabe omstilling og vækst inden for traditionelle industrierhverv. Både økonomisk vækst og nye jobs. Der sættes fokus på, hvad succesvirksomhederne og -regionerne konkurrerer på, og hvordan de regionale rammebetingelser har understøttet klyngernes udvikling. Og hvordan dansk regionalpolitik kan lære af eksemplerne og skabe konkurrencedygtige traditionelle arbejdspladser i Danmark. Læs mere her.

Pixiudgave af traditionelle erhverv i videnøkonomien

Læs Pixiudgaven af traditionelle erhverv i videnøkonomien

Policyguide til klyngeudvikling

REG LABs policyguide opstiller en model for organisering og aktiviteter i en klyngeorganisation på baggrund af dokumenterbare internationale erfaringer. Guiden retter sig mod en bred kreds af klyngeinteresserede aktører i Danmark. Det vil sige aktører som arbejder med eller overvejer at tage fat på klyngeprojekter. Læs rapporten her.

Casesamling til Policyguide

En fyldig præsentation af de internationale cases, som ligger til grund for analysen “policyguide til klyngeudvikling” kan læses i casesamlingen her.

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik

Fokusanalysen er en guide for fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik. Guiden indeholder en lang række idéer til – og eksempler på – hvordan kommuner og regionale væksthuse kan udvikle initiativer, der forbedrer rammerne for vækst i nye og mindre virksomheder. Guiden baserer sig på erfaringer fra en række succesregioner i ind- og udland. Læs rapporten her.