Årskonference 2010: DEN INNOVATIVE ERHVERVSUDVIKLER

top_aarskonference_stor_17top_aarskonference_lille_14

Velfærdssamfundet er under pres. Mange peger på, at der skal skrues op for innovationsblusset i den offentlige sektor, hvis vi skal bevare det nuværende serviceniveau. Hvad betyder det for erhvervspolitikken i Danmark? Hvor er de største behov for fornyelse og nytænkning set med erhvervspolitiske briller? Og hvad kræver det af ledelsesmæssige og organisatoriske ændringer at øge innovationskraften?

Øget kreativitet og innovation i den offentlige sektor er et nyt indsatsområde i REG LAB. Det var derfor også hovedtemaet på REG LABs nylig afholdte årskonference, hvor Charles Landry holdt et oplæg med titlen “Det kreative bureaukrati”. Han mener, der er meget uudnyttet kreativt potentiale hos medarbejderne i den offentlige sektor. Han mener også, de nuværende organisatoriske strukturer hører fortiden til, og er en direkte hæmsko for udfoldelsen af kreativiteten.  Derfor er der ifølge ham ikke nogen vej uden om. Det offentlige bliver nødt til at bryde med de kendte måder at gøre tingene på, hvis sektoren skal kunne løse fremtidens udfordringer.

I forbindelse med årskonferencen havde REG LAB nedsat en gruppe af nøglepersoner fra en vifte af offentlige, halvoffentlige og private organisationer. Gruppens opgave var at drøfte hvilke udfordringer de mener der er i forhold til, at øge kreativiteten og innovationen i den offentlige sektor. Konklusionerne var blandt andet:

  • Innovationen i den offentlige sektor er ofte præget af tilfældigheder, og ikke et udtryk for en aktiv og prioriteret indsats.
  • Nulfejlskulturen hæmmer lysten til at tænke ud af boksen.
  • Aktørerne i sektoren er generelt ikke gode til at samarbejde – der er for megen silotænkning.
  • Der mangler metoder til systematisk at arbejde med innovation.
  • Der mangler metoder til at involvere brugerne og deres behov.

REG LAB arbejder videre med de nævnte udfordringer. Formålet er at komme med vores bidrag til, hvordan man kan øge innovationskraften i den offentlige sektor.

 

REG LABs erhvervsudvikler pris 2010, Bretteville Hotspot diplom